අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

27
මැයි2018

Publishing data on 2017 flood disaster situation...

The nature of the damage Total damaged...

28
අගෝ2017
Thawalam Flood - 2018

Thawalam Flood - 2018

        The flood risk...

Scroll To Top